कोरोना भाइरस लक् डाउनमा ट्राफिक प्रहरी के गर्दै हो थाहा छ ?

Share to:
कोरोना भाइरस कोभिड १९ लक् डाउनमा ट्राफिक प्रहरीलाई शास्ती भएको यो भिडियो जनाउन्दछ .
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *